De OR / advies & ondersteuning bij medezeggenschap

OR werk = werk

Richt de medezeggenschap (COR/GOR/OR/OC) in zoals een professioneel georganiseerd adviesorgaan. Medezeggenschapsleden kunnen zich dan concentreren op de inhoud.
Daardoor zal de medezeggenschap beter in staat zijn om een gedegen, breed gedragen advies te geven en om een gelijkwaardige gesprekspartner te zijn voor het management. Een medezeggenschapsorgaan dat functioneert conform een goed doordachte structuur is een medezeggenschapsorgaan dat in staat is om een organisatie mee te helpen veranderen. Daarmee bereikt de medezeggenschap zijn doel: de achterban optimaal vertegenwoordigen en de balans tussen bedrijfs- en personeelsbelang waarborgen.

Kortom, een medezeggenschapsorgaan dat functioneert als een professioneel adviesorgaan:
'De OR bv'

Ik help u graag om een professionele medezeggenschap in te richten door:

1. advies te geven over en uitvoering te geven aan:
 - OR-verkiezingen 
 - het opzetten van de interne OR-structuur (tevens vernieuwende medezeggenschap!)
 - OR-processen te definiëren en te beschrijven
 - in te zetten communicatiemiddelen zoals kennisdelingsplatform (SharePoint), infobulletins en jaarverslag
 - het gebruik van 'succesvol functioneren' binnen de medezeggenschap (SMART afspraken maken en
   beoordelen van medezeggenschapswerk)
 - adviesaanvragen/verandertrajecten
 - wettelijke vraagstukken (WOR)
 - OR-trainingen
 - coachen van OR- (DB)leden
 - het inzetten van een succesvol dialoogmodel tussen OR en Bestuurder.

2. uw (Ambtelijk) Secretaris te begeleiden d.m.v. 'coaching on the job'

3. ondersteuning te bieden als Ambtelijk Secretaris